I framtiden

Fjällbacka har ett enda museum; Hembygdsmuseet Nestorsgården som ligger strax ovanför Fjällbackaskolan. Fastigheten ägs och underhålls av Tanums Kommun, medan driften av museet sköts av Kville Fornminnes- och Hembygdsförening. Fram till någon gång på 70-talet stod en större ladugård mellan det nuvarande uthuset och skolans gymnastiksal, när den revs anlades en gräsplan.

Nestorsgården har en fantastisk samling lokala föremål. Fjällbacka har, precis som de flesta kustorter, en bred historieskatt och tack vare olika eldsjälar som verkat genom åren finns föremål bevarade från fiske, stenhuggeri, skola, lantbruk, hushåll, brandförsvar, industri, lotsverksamhet m.m. Men därför är det också trångt i lokalerna…
Varje månad kommer förfrågningar från människor som vill skänka föremål, och tiden stannar inte – lika lite som historien gör det. Vi som lever nu har också ett ansvar att dokumentera nutiden, det gäller liksom inte bara de som levde före oss!

Hembygdsmuseet hålls öppet av några entusiaster varje tisdag kväll under sommaren och det är mycket uppskattat av besökarna, vars antal ökar för varje säsong.
Det finns dock några praktiska problem: tillgänglighetsanpassningen är obefintlig, även för dem med rollator eller t.o.m. de som bara har lite svårt att gå är tillgängligheten dålig. Det finnsa en torrtoalett som inte direkt håller modern standard och det saknas rinnande vatten/avlopp. Vid städning av lokalerna tas vatten med hemifrån i dunkar…
Det skulle även vara en stor fördel för själva verksamheten ifall vi kunde servera kaffe och helst också kunna visa bildspel, hålla föredrag och berättarkvällar på gården.
Den största angelägenheten är dock att få organiserat samlingarna på ett mer besöksvänligt sätt.

I tillägg till museiverksamhetens praktiska problem, saknar Fjällbacka en allmän samlingslokal. Vi är det enda samhället med över 1000 invånare i kommunen som inte har varken Folkets Hus, Bygdegård eller liknande. Alla möten och tillställningar lämpar sig inte för krogmiljö. När vi som bor i Fjällbacka med omnejd vill samla familj och vänner för att fira födelsedag, bröllop, student eller arrangera något evenemang inomhus där vi antingen vill ha knytkalas eller i alla fall kunna ha med egen dricka, så finns det ingen självklar lokal för oss att vara i. Servicehuset, FIK:s klubblokal och Församlingshemmet är det som står till buds och matsalen på Service är den enda av dem som tar över 100 personer. Den har dock begränsningar eftersom stor hänsyn måste tas till de boende i huset. Levande musik av yngre datum är inte att tänka på…

Alternativen är Kville Bygdegård, Hamburgsunds Folkets Hus, Charlottenlund i Grebbestad eller  Bullaregården. Alla är trevliga lokaler, men vi får ett stort logistikproblem och gästerna måste ordna transport i en bygd där taxi är lika sällsynta som rymdfärjor och ungefär lika dyra.

Fjällbacka är ett föreningstätt samhälle, vi har gott om både dansande och musicerande barn och ungdomar, vi är dessutom många krafter som försöker arrangera saker året om, men begränsas av bristen på lokaler.

Hembygdsföreningen har föreslagit för Kommunstyreslen att vi får bygga ut Nestorsgården.
Förslag innebär en byggnad i suterräng – ett plan sett från gården och två plan sett från skolan. Skissen är ritad av Stefan Werner och den skall enbart ses som ett idéunderlag på hur det kan komma att se ut.

Byggnaden skall vara en del av Hembygdsmuseet men anpassad så att den även fungerar som samlingslokal för ca 120 personer. Lokalen skall vara tillgänglig alla föreningar.

Och finansieringen då…?

Helt klart är att det finns lokala krafter, både privatpersoner och företag, som är villiga att bidra ekonomiskt. Det finns också många möjligheter till finansiering genom bidrag, bl.a. från Boverket (myndigheten har en särskild samlingslokaldelegation som har delat ut 23,7 miljoner till 95 olika projekt under 2010. Deras bidrag är 50% av en nybyggnation och de kräver att kommunen tar 30% och en lokal förening 20%), olika EU-bidrag, Tillväxt Bohuslän (projekteringskostnader) m.fl.
Ett villkor i sammanhanget är dock att byggnaden INTE skall finansieras genom lån.

Det måste också utredas vem som skall äga byggnaden och ansvara för driften.

Annika Torevi 2011 12 07

Vision Nestor

PROJEKTSTATUS: (senaste uppdatering överst)

December 2011 pågår arbetet med att ta fram de uppgifter som Tekniska Nämnden begärt. Samtidigt pågår sammanställning av en ansökan på 50.000 kr från Leader Ranrike för att täcka projekt-och insamlingskostnader.

20 oktober 2011 är ärendet upp i Tekniska Nämnden.
Utdrag ur protokoll finns här!
Tekniska nämndens bedömning var att man inte har något att invända mot föreslagen placering av ny byggnad vid Nestorsgården. Innan ärendet kan presenteras för kommunstyrelsen gör nämnden följande bedömning: en driftkalkyl bör utarbetas av förslagsställaren utifrån finansiering, med hänsyn till bidrag och eventuella kapitalkostnader,
driftkostnader och förväntade intäkter redovisat i en affärsplan. Föreningen bör redovisa sin kalkyl utifrån olika antaganden som drift i egen regi, vid ett övertagande av Nestorsgården respektive fortsatt kommunalt ägande.
Tekniska nämnden beslutade att hos förslagsställaren Kville Hembygds- och Fornminnesförening begära en utförlig driftkalkyl, omfattande såväl finansieringsplan som affärsplan, och att samråda med barn- och utbildningsnämnden.

25 maj 2011 är ärendet uppe i kommunstyrelsen.
Utdrag ur protokoll finns här!
Kommunstyrelsen beslöt att överlämna ärendet till tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen för framtagande av ett preliminärt underlagsmaterial.

9 maj 2011 träffar vice ordförande i Hembygsföreningen, Annika Torevi, företrädare för kommunen för ett första samråd.

April 2011 skickar Hembygsföreningen ett förslag om utbyggnad av Nestorsgården till Plangruppen i Tanums Kommun.